ايجاد زيرساختِ حمل و نقلِ بار و تردّدِ پرسنل و پشتيبانی، مطابق طرح جامع منطقه گل‌گهر


•    احداث سايت شانتينگ ريلی
•    احداث شبكه حمل و نقل ريلی در سطح منطقه
•    احداث شبكه معابر حمل و نقل بار
•    احداث شبكه معابر تردد پرسنل و پشتيبانی
•    احداث تقاطع‌های غير همسطح مورد نياز در منطقه


ایجاد شبکه جمع آوری آب های سطحی منطقه گل‌گهر


•    شبكه جمع‌اوری آب‌های سطحی موضعی (حاشيه معابر)
•    شبكه درجه يك جمع‌آوری آب‌های سطحی (كانال‌های اصلی و بتنی)
•    شبكه درجه دو جمع آوری آب‌های سطحی (كانال‌های فرعی و خاکی)
•    احيای گورآب‌های منطقه
•    بازگشایی مسيرهای حركت آب كه به دلايلی مسدود شده‌اند


ایجاد فضای سبز و شبکه آبیاری متناسب در منطقه، مطابق با طرح جامع


•    فضاهای سبز در حاشيه و رفوژهای ميانی معابر و ميادين
•    فضاهای سبز موضعی
•    فضاهای سبز جنگل‌کاری
•    نهالستان و توليد گل و گياه به‌منظور مصرف در منطقه
•    شبكه آبياری فضاهای سبز ايجاد شده


 مدیریت اجرای شبکه تاسیسات برق آب و گاز و مخابرات


•    جانمایی و تعيين مسير جهت اجراي تاسيسات در كريدورهای پيش‌بينی شده در طرح جامع منطقه گل‌گهر
•    جمع آوری و ثبت نقشه‌های ازبيلت تاسيسات اجرا شده و تهيه نقشه‌های موقعيت مكانی آنها.

سهامداران

 

 

 

 

 

 

شرکت های سهامدار

 

 دفتر مرکزی: سيرجان كيلومتر۵۰ محور سيرجان، شيراز منطقه گل گهر، مجموعه دفاتر مديريت، بلوك ۵

 

 

Template Design:Dima Group